Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Home Financieel Advies B.V. 1 februari 2019

Deze Algemene Voorwaarden van Home Financieel Advies B.V. zijn van toepassing op zowel alle bestaande als alle toekomstige rechtsverhoudingen waarbij Home Financieel Advies B.V. diensten verleent. De voorwaarden zijn beschikbaar op onze website en worden op verzoek toegezonden.

Artikel 1: Definities
1.1 Financiële Dienstverlener: Home Financieel Advies B.V. is gevestigd aan de Hogezoom 27, 4328 EE Burgh-Haamstede, hierna te noemen: “Home Financieel Advies B.V.”.

1.2 Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon aan wie Home Financieel Advies B.V. enige offerte heeft verstrekt, aanbieding heeft gedaan of met wie zij een overeenkomst heeft gesloten.

1.3 Opdracht: De door Opdrachtgever aan Home Financieel Advies B.V. verstrekte Opdracht om te adviseren over of te bemiddelen bij het afsluiten van een Financieel Product.

1.4 Financieel Product: De hypotheek, verzekering, spaarrekening of het krediet of beleggingsobject, dan wel andere als zodanig in de zin van artikel 1:1 Wft aangewezen producten, waarover Home Financieel Advies B.V. adviseert, waarin hij bemiddelt, en/of die hij op basis van een overeenkomst beheert.

1.5 Aanbieder: De leverancier van een financieel product.

Artikel 2: Opdracht
2.1 Een overeenkomst tussen Opdrachtgever en Home Financieel Advies B.V. wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat Home Financieel Advies B.V. een Opdracht schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met de uitvoering daarvan is begonnen. Home Financieel Advies B.V. is bevoegd om aan haar verstrekte Opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren, ook nadat zij voor het verrichten van werkzaamheden een offerte aan Opdrachtgever heeft verstuurd.

2.2 Indien een Opdrachtgever na ondertekening van de opdracht tot dienstverlening deze Opdracht intrekt, is de Opdrachtgever de in de opdrachtbevestiging overeengekomen annuleringskosten en de kosten voor de reeds uitgevoerde aanvullende diensten aan Home Financieel Advies B.V. verschuldigd.

2.3 Home Financieel Advies B.V. behoudt zich het recht om een met de Opdrachtgever afgesproken korting of opslag (in de voor akkoord getekende Opdracht) te corrigeren. Wanneer gedurende het advies- en bemiddelingstraject blijkt dat een afgesproken korting of opslag ten onrechte is toegekend, wordt deze (conform de dan geldende tarieven) gecorrigeerd op de door Opdrachtgever te betalen factuur.

2.4 Alle aan Home Financieel Advies B.V. verstrekte Opdrachten komen uitsluitend tot stand met Home Financieel Advies B.V. en worden door haar uitgevoerd, ook als het de bedoeling van Opdrachtgever is dat de Opdracht door een bepaalde bij Home Financieel Advies B.V. werkzame persoon zal worden uitgevoerd.

2.5 Aan Home Financieel Advies B.V. verstrekte Opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van Home Financieel Advies B.V., niet tot resultaatsverplichtingen, tenzij uit de aard van de verstrekte Opdracht of uit hetgeen partijen zijn overeengekomen anders blijkt.

2.6 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn door Home Financieel Advies B.V. opgegeven termijnen waarbinnen zij de haar verstrekte Opdracht zal uitvoeren, nimmer te beschouwen als fatale termijn.

2.7 Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de bestuurders en/of vennoten van Home Financieel Advies B.V. en alle voor haar werkzame personen. De toepasselijkheid daarvan blijft bestaan indien voormelde bestuurders/vennoten en/of andere voor haar werkzame personen niet meer voor Home Financieel Advies B.V. werkzaam zijn.

2.8 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden waarnaar Opdrachtgever bij de acceptatie van een aanbod of offerte of het sluiten van een overeenkomst verwijst zijn niet van toepassing, tenzij deze door Home Financieel Advies B.V. zonder voorbehoud en schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes van Aanbieder en adviezen Home Financieel Advies B.V.
3.1 Door Home Financieel Advies B.V. namens een Aanbieder aan Opdrachtgever gepresenteerde aanbiedingen of offertes zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend en onder voorbehoud van acceptatie door de betreffende Aanbieder.

3.2 Aan door Home Financieel Advies B.V. gemaakte berekeningen met betrekking tot de kosten van een financieel product en de eventuele doorwerking daarvan in de maandlasten van Opdrachtgever, kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen. Deze berekeningen dienen als voorlopig en indicatief te worden beschouwd en kunnen onderhevig zijn aan tussentijdse rente- en premiewijzigingen. Pas wanneer een Aanbieder een offerte heeft uitgebracht welke door Opdrachtgever is geaccepteerd, kan Home Financieel Advies B.V. een definitieve berekening van de maandlasten verschaffen.

3.3 Door Home Financieel Advies B.V. aan Opdrachtgever verstrekte adviezen zijn momentopnames en gebaseerd op versimpelde veronderstellingen van de op dat moment geldende wet- en regelgeving. Pas wanneer een Aanbieder een offerte heeft uitgebracht welke door Opdrachtgever is geaccepteerd, kan Home Financieel Advies B.V. een definitieve berekening van de maandlasten verschaffen.

Artikel 4: communicatie
4.1 In het geval Opdrachtgever enig digitaal bericht aan Home Financieel Advies B.V. heeft verzonden mag hij er pas op vertrouwen dat dit bericht Home Financieel Advies B.V. heeft bereikt indien hij een bevestiging van de ontvangst daarvan, niet zijnde een automatische ontvangstbevestiging, heeft ontvangen.

4.2 Algemene, al dan niet op internet, al dan niet op aanvraag van Opdrachtgever, door Home Financieel Advies B.V. verstrekte informatie, is vrijblijvend en wordt nimmer beschouwd als een door Home Financieel Advies B.V. gegeven advies in het kader van een aan haar verstrekte Opdracht, behoudens voor zover uit mededeling van Home Financieel Advies B.V. het tegendeel blijkt of het een op de persoonlijke situatie van Opdrachtgever toegespitst advies betreft.

4.3 Totdat Opdrachtgever een adreswijziging aan Home Financieel Advies B.V. heeft bekend gemaakt, mag Home Financieel Advies B.V. erop vertrouwen dat Opdrachtgever bereikbaar is op het door hem bij aanvang van de Opdracht opgegeven adres, waaronder begrepen diens e-mailadres.

4.4 Voor wat betreft het ontvangen van informatie over status en voortgang over de opdracht, actuele onderwerpen en nazorgactiviteiten gaat Opdrachtgever er mee akkoord dat Home Financieel Advies B.V. deze bij voorkeur digitaal, via e-mail, aan Opdrachtgever verstrekt.

Artikel 5: Inschakeling derden
5.1 Het is Home Financieel Advies B.V. toegestaan om bij de uitvoering van de aan haar verstrekte Opdracht indien nodig gebruik te maken van derden. Met de inschakeling van deze derden zullen gemoeide kosten worden doorbelast aan Opdrachtgever.

5.2 Voor zover Home Financieel Advies B.V. bij de uitvoering van de aan haar verstrekte Opdracht gebruik moet maken van door externe adviseurs opgestelde adviezen, waaronder begrepen adviezen van accountants, advocaten, fiscalisten etc., zal zij daarbij zoveel mogelijk van tevoren overleg plegen met Opdrachtgever en bij de selectie van de betreffende derde(n) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Home Financieel Advies B.V. is niet aansprakelijk voor (toerekenbare) tekortkomingen van deze externe adviseurs.

5.3 Home Financieel Advies B.V. is, op gelijke wijze als voor haar eigen werknemers, verantwoordelijk voor de door haar bij de uitvoering van de aan haar verstrekte Opdracht ingeschakelde derden, die niet zijn aan te merken als externe adviseur in de zin van het hiervoor in artikel 5.2. bepaalde, zoals uitzendkrachten, externe administratiebureaus etc.

Artikel 6: Honorarium en betaling
6.1 Het voor haar dienstverlening aan Home Financieel Advies B.V. toekomende honorarium kan begrepen zijn in de aan Opdrachtgever door de Aanbieder in rekening te brengen bedragen of er kan tussen Home Financieel Advies B.V. en Opdrachtgever een uurtarief, een vast honorarium of abonnement worden overeengekomen, dan wel een combinatie daarvan.

6.2 Wijzigingen in van overheidswege opgelegde belastingen en/of heffingen worden altijd aan Opdrachtgever doorberekend. Home Financieel Advies B.V. is gerechtigd overeengekomen tarieven tussentijds te verhogen wanneer zich na het accepteren van de Opdracht stijgingen voordoen in de kosten van materialen of diensten die voor de uitvoering van de Opdracht nodig zijn, en/of van andere kosten, welke de kostprijs van Home Financieel Advies B.V. beïnvloeden.

6.3 Facturen van Home Financieel Advies B.V. dienen door Opdrachtgever te worden betaald binnen [14] dagen na de factuurdatum op de door Home Financieel Advies B.V. voorgeschreven wijze, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt.

6.4 Indien Opdrachtgever de door hem wegens afgesloten verzekeringen te betalen premies niet tijdig betaalt, kan de Aanbieder de dekking onder de verzekering opschorten en in geval van schade weigeren deze te vergoeden. Indien de premie- en/of rentebetalingen betrekking hebben op een afgesloten hypotheek, kan de Aanbieder bovendien besluiten tot executoriale verkoop van de onroerende zaak waarop de afgesloten hypotheek betrekking heeft over te gaan. Home Financieel Advies B.V. is in deze gevallen nimmer aansprakelijk ten opzichte van Opdrachtgever.

6.5 Verrekening door Opdrachtgever van door Home Financieel Advies B.V. voor haar dienstverlening in rekening gebrachte bedragen met een door Opdrachtgever gestelde tegenvordering, dan wel opschorting van betaling door Opdrachtgever in verband met een door deze gestelde tegenvordering, is slechts toegestaan voor zover de tegenvordering door Home Financieel Advies B.V. uitdrukkelijk en zonder voorbehoud is erkend of in rechte onherroepelijk is vastgesteld.

6.6 Indien Opdrachtgever de door Home Financieel Advies B.V. in rekening gebrachte bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, raakt Opdrachtgever, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling nodig zal zijn, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Indien de Opdrachtgever ook na ingebrekestelling nalatig blijft om het openstaande bedrag aan Home Financieel Advies B.V. te voldoen kan Home Financieel Advies B.V. de incassering van haar vordering uit handen geven, in welk geval Opdrachtgever tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten. De hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten wordt vastgesteld op 15% van het bedrag waarvan betaling wordt gevorderd.

6.7 Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

6.8 Indien de kredietwaardigheid van Opdrachtgever daartoe naar het oordeel van Home Financieel Advies B.V. aanleiding geeft, is Home Financieel Advies B.V. bevoegd om de levering van haar diensten op te schorten, totdat de Opdrachtgever voldoende zekerheid voor zijn betalingsverplichtingen heeft verschaft.

Artikel 7: Informatie van Opdrachtgever
7.1 Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan Home Financieel Advies B.V. die hij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de verstrekte Opdracht. Hieronder dient onder andere, doch niet uitsluitend, te worden begrepen een situatie waarin er zodanige veranderingen optreden in de gezinssamenstelling, het inkomen, de vermogens-situatie, de bedrijfsbestemming, de bedrijfsomvang, het voorraadbeheer enz. van Opdrachtgever, dat Home Financieel Advies B.V. haar adviezen daaraan zou moeten aanpassen of dat reeds afgesloten financiële producten mogelijk niet meer toereikend zijn.

7.2 Home Financieel Advies B.V. kan slechts ten opzichte van Opdrachtgever aan de op hem rustende zorgverplichting voldoen indien Opdrachtgever het in 7.1 bepaalde strikt naleeft.

7.3 Indien voor de uitvoering van de overeengekomen Opdracht noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken ter beschikking van Home Financieel Advies B.V. zijn gesteld, of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn (informatie)verplichtingen heeft voldaan, is Home Financieel Advies B.V. bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de Opdracht.

7.4 Opdrachtgever is zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle door hem aan Home Financieel Advies B.V. verschafte informatie. Indien het niet tijdig, juist of volledig aanleveren van informatie tot gevolg heeft dat Home Financieel Advies B.V. meer tijd of extra kosten aan de uitvoering van de Opdracht moet besteden, belast Home Financieel Advies B.V. het met die extra tijd gemoeide honorarium en/of de extra te maken kosten door aan Opdrachtgever.

7.5 Indien achteraf blijkt dat Opdrachtgever onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven op basis waarvan Home Financieel Advies B.V. de Opdracht heeft uitgevoerd, kan de Aanbieder op grond van diens (algemene) polisvoorwaarden gerechtigd zijn om de verzekering of het krediet (met onmiddellijke ingang) te beëindigen, dan wel gerechtigd zijn om te besluiten niet tot vergoeding van geleden schade over te gaan.

Artikel 8: Aansprakelijkheid van Home Financieel Advies B.V.
8.1 Iedere aansprakelijkheid van Home Financieel Advies B.V. alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door Home Financieel Advies B.V. bij de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde personen, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Home Financieel Advies B.V. wordt uitgekeerd, inclusief het door Home Financieel Advies B.V. te dragen eigen risico. Op verzoek wordt aan belanghebbenden nadere informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering verstrekt.

8.2 In het geval de in artikel 8.1 bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Home Financieel Advies B.V. in een specifiek geval geen dekking verleent, is de aansprakelijkheid van Home Financieel Advies B.V. alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door Home Financieel Advies B.V. bij de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde personen, beperkt tot maximaal het totaal van het, ter zake de Opdracht die aan de ontstane schade ten grondslag ligt, aan de Opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium. Indien Home Financieel Advies B.V. geen honorarium voor haar dienstverlening aan Opdrachtgever in rekening heeft gebracht, is de aansprakelijkheid van Home Financieel Advies B.V. en de hare beperkt tot de door de Aanbieder aan Opdrachtgever in rekening gebrachte premie.

8.3 De uitvoering van de verstrekte Opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden voor Opdrachtgever geen rechten ontlenen.

8.4 Home Financieel Advies B.V. is nimmer aansprakelijk voor schade welke door de Opdrachtgever of derden wordt geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of ontijdige door de Opdrachtgever verstrekte inlichtingen.

8.5 Home Financieel Advies B.V. is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, die voortvloeit uit fouten in door Home Financieel Advies B.V. gebruikte software of andere computerprogrammatuur.

8.6 Home Financieel Advies B.V. is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, die voortvloeit uit de omstandigheid dat door Opdrachtgever aan Home Financieel Advies B.V. verzonden (email)berichten Home Financieel Advies B.V. niet hebben bereikt.

8.7 Home Financieel Advies B.V. is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, die voortvloeit uit de omstandigheid dat de Opdrachtgever de aan hem in rekening gebrachte premies en/of renten voor door hem, na bemiddeling van Home Financieel Advies B.V., afgesloten financiële producten, niet tijdig heeft voldaan.

8.8 Home Financieel Advies B.V. is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, die het gevolg is van de omstandigheid dat een door Opdrachtgever met diens wederpartij overeengekomen financieringsvoorbehoud is verstreken.

8.9 Home Financieel Advies B.V. is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, die veroorzaakt wordt doordat de Aanbieder er niet of niet tijdig voor zorg draagt dat de voor het passeren van de hypotheekakte benodigde stukken gereed zijn en/of de geldmiddelen niet of tijdig bij de notaris in depot staan.

8.10 In het geval Home Financieel Advies B.V. adviseert omtrent c.q. bemiddelt bij de afsluiting van financiële producten waar een belegging- en/of investeringscomponent deel van uit maakt, verschaft Home Financieel Advies B.V. een prognose ten aanzien van de mogelijk te behalen resultaten van het betreffende product. Dit vormt slechts een indicatie. Home Financieel Advies B.V. is nimmer aansprakelijk voor schade zijdens Opdrachtgever of derden, die direct of indirect voortvloeit uit een (tegenvallende) waardeontwikkeling van financiële producten en/of (het tegenvallen van) resultaat, rendement, rentabiliteit e.d. van financiële producten. Voorts is Home Financieel Advies B.V. niet aansprakelijk voor schade die wordt geleden als gevolg van fouten of onjuistheden in van derden, onder wie begrepen enige Aanbieder, afkomstige prognoses omtrent een te behalen resultaat, rendement, rentabiliteit e.d.

8.11 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de aansprakelijkheid van Home Financieel Advies B.V. voor schade welke veroorzaakt is door de opzet of bewuste roekeloosheid van haar ondergeschikten.

8.12 Opdrachtgever is eerst gerechtigd tot ontbinding van enige overeenkomst met Home Financieel Advies B.V. indien Home Financieel Advies B.V. zelfs na deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar in gebreke blijft om aan haar verplichtingen jegens Opdrachtgever te voldoen. Betalingsverplichtingen welke zijn ontstaan voor het tijdstip van ontbinding en/of welke betrekking hebben op reeds geleverde diensten, dienen onverminderd door Opdrachtgever te worden nagekomen.

Artikel 9: Overmacht
9.1 Home Financieel Advies B.V. is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor Home Financieel Advies B.V. redelijkerwijze niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van Home Financieel Advies B.V. ontstane veranderingen in de bij het aangaan der verplichtingen bestaande omstandigheden.

9.2 Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van Home Financieel Advies B.V. geldt in ieder geval niet als toerekenbaar en komt niet voor haar risico in geval van verzuim en/of tekortkoming door of bij haar leveranciers, onderaannemers, vervoerders en/of andere ingeschakelde derden, bij brand, werkstaking of uitsluiting, relletjes of oproer, oorlog, overheidsmaatregelen, waaronder uitvoer-, invoer- of doorvoerverboden, vorst en alle andere omstandigheden welke van dien aard zijn dat gebondenheid niet meer van Home Financieel Advies B.V. kan worden gevergd.

Artikel 10: Bescherming persoonsgegevens
10.1 Door Opdrachtgever aan Home Financieel Advies B.V. verstrekte persoonsgegevens zullen door Home Financieel Advies B.V. niet worden gebruikt of verstrekt aan derden voor andere doeleinden dan ten behoeve van de uitvoering van de aan haar verstrekte Opdracht of door haar aan de
Algemene Voorwaarden Home Financieel Advies B.V. per 1-2-2019 7
Opdrachtgever te verzenden mailingen e.d., behoudens voor zover Home Financieel Advies B.V. op grond van de wet of openbare orde in het kader van haar bedrijfsuitoefening verplicht is om de betreffende gegevens aan een daartoe aangewezen instantie te verstrekken.

10.2 Indien Opdrachtgever bezwaar heeft tegen opname van diens persoongegevens in enige mailinglist e.d. van Home Financieel Advies B.V., zal Home Financieel Advies B.V. de betreffende gegevens op eerste schriftelijk verzoek van Opdrachtgever uit het betreffende bestand verwijderen.

Artikel 11: Klachteninstituut
11.1 Home Financieel Advies B.V. is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID) onder nummer 300.017336. Een geschil voortvloeiend uit offertes, aanbiedingen en overeenkomsten waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, kan ter keuze van de Opdrachtgever voor bindend advies worden voorgelegd aan hetzij de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, hetzij de burgerlijke rechter.

11.2 Home Financieel Advies B.V. conformeert zich op voorhand aan een door de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening te geven bindend advies, voor zover het belang van het voorgelegde geschil een bedrag van EUR 25.000,= (zegge en schrijven vijfentwintigduizend euro) niet te boven gaat. Indien het betreffende geschil genoemd geldelijk belang te boven gaat, heeft Home Financieel Advies B.V. de mogelijkheid om niet mee te werken aan een bindend advies.

Artikel 12: Verval van recht
12.1 Klachten met betrekking tot door Home Financieel Advies B.V. verrichte werkzaamheden of de hoogte van de door haar in rekening gebrachte bedragen, dienen, op straffe van verval van recht, schriftelijk en binnen 60 dagen nadat Opdrachtgever de stukken, informatie of factuur waarop zijn klacht betrekking heeft, heeft ontvangen, dan wel redelijkerwijze kennis had kunnen nemen van de door hem geconstateerde tekortkoming in de prestatie van Home Financieel Advies B.V., te worden ingediend bij Home Financieel Advies B.V.. Het indienen van een klacht schort nimmer de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever op.

12.2 Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde dan ook in verband met door Home Financieel Advies B.V. verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder geval vijf jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 13: Diversen
13.1 Op alle door Home Financieel Advies B.V. uitgebrachte aanbiedingen en offertes alsmede op de door haar aanvaarde Opdrachten is het Nederlandse recht van toepassing.

13.2 In het geval de inhoud van schriftelijk tussen Home Financieel Advies B.V. en Opdrachtgever gemaakte afspraken, afwijkt van hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald, prevaleren de schriftelijk gemaakte afspraken.

13.3 Indien partijen blijkens enig schriftelijk document van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken hebben gemaakt, prevaleren die andersluidende afspraken. Afwijkingen van en/of
Algemene Voorwaarden Home Financieel Advies B.V. per 1-2-2019 8
aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden Home Financieel Advies B.V. slechts voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen Home Financieel Advies B.V. en Opdrachtgever zijn overeengekomen.

13.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, wordt alleen de betreffende bepaling van toepassing uitgesloten, alle overige bepalingen blijven hun gelding onverkort behouden.

13.5 Home Financieel Advies B.V. is gerechtigd de inhoud van deze algemene voorwaarden tussentijds eenzijdig te wijzigen. In het geval Home Financieel Advies B.V. tot tussentijdse wijziging overgaat stelt zij Opdrachtgever daarvan in kennis onder gelijktijdige toezending van de aangepaste algemene voorwaarden. Opdrachtgever is gerechtigd binnen 30 dagen na de datum waarop hij in kennis is gesteld van de betreffende wijzigingen tegen de toepasselijkheid van de aangepaste voorwaarden bezwaar te maken. Alsdan treden partijen in overleg over de inhoud van de van toepassing zijnde algemene voorwaarden. Indien Opdrachtgever tegen de gewijzigde inhoud van de algemene voorwaarden geen bezwaar maakt beheersen deze vanaf de door Home Financieel Advies B.V. genoemde datum de tussen partijen gemaakte afspraken.