Nieuws

Belastingpakket voor 2021 aangenomen. Wat verandert er?

Parlement: Pakket Belastingplan 2021 aangenomen

17DEC2020

De Tweede en Eerste Kamer hebben de acht wetsvoorstellen van het pakket Belastingplan 2021 aangenomen. Dit betreft de volgende (woongerelateerde) amendementen en moties:

 • De bestaande vrijstellingen schenkbelasting voor kinderen en overige verkrijgers worden voor het jaar 2021 (tijdelijk) verhoogd met € 1.000. Daarmee komt de vrijstelling van schenkbelasting per kind voor 2021 uit op € 6.604 voor schenkingen van de ouders en de vrijstelling voor overige verkrijgers voor 2021 op € 3.244.
 • Wooncoöperaties worden uitgezonderd van de verhoging van het tarief van de overdrachtsbelasting naar 8% wanneer zij huizen van woningcorporaties overkopen. Het verlaagde tarief van 2% is dus van toepassing.
 • De eenmalige vrijstelling van de overdrachtsbelasting die geldt voor huizenkopers jonger dan 35 jaar, die per 1 januari 2021 moet ingaan, wordt vanaf 1 april 2021 aangepast. Vanaf dat moment geldt de vrijstelling van de overdrachtsbelasting alleen voor woningen met een waarde van maximaal € 400.000. De woningwaardegrens wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van de ontwikkeling van de gemiddelde landelijke WOZ-waarde. Starters die een huis kopen dat duurder is dan € 400.000 betalen 2% overdrachtsbelasting over de gehele koopsom. Dus in de periode van aankoop woning tussen 1 januari 2021 tot 1 april 2021 geldt geen maximum van € 400.000, maar een ongelimiteerde aankoopprijs.
 • Er is een aanvullende antimisbruikbepaling opgenomen in het geval van een gesplitste verkoop van een woning boven de woningwaardegrens van € 400.000 aan dezelfde koper. Bijvoorbeeld een splitsing in vruchtgebruik (bijv. waarde € 200.000) en blooteigendom (bijv. waarde € 280.000) met een verschillende tijdstippen van levering. Deze opeenvolgende verkrijging vindt plaats binnen 12 maanden. De volle eigendom is dan € 480.000. Op basis van artikel 9, zevende lid, WBR (Nieuw 2021) wordt voor het vaststellen van de maatstaf van heffing de waarde van de verkrijging van de bloot eigendom (€ 280.000) verhoogd met de waarde van het eerder verkregen recht van vruchtgebruik (€ 200.000). X is over de verkrijging van de bloot eigendom van de woning derhalve 2% overdrachtsbelasting verschuldigd over € 480.000. Hierdoor wordt voorkomen dat oneigenlijk gebruik wordt gemaakt van de vrijstelling via gesplitste verkrijging van woningen met een waarde van boven de woningwaardegrens.
 • De horizonbepaling in het wetsvoorstel Wet differentiatie overdrachtsbelasting vervalt. Dit betekent dat de startersvrijstelling niet komt te vervallen per 1 januari 2026;
 • Er wordt onderzocht wat de gevolgen zijn van de afbouw van de Wet Hillen voor de verschillende groepen in de samenleving.

Bron: https://www.seh.nl/kennisbank/2020/openbaar/parlement-pakket-belastingplan-2021-aangenomen

Betaalpauze voor uw hypotheek

Update: 8 oktober 2020

Kunt u vanwege de coronacrisis tijdelijk uw hypotheek niet betalen? Dan mag uw geldverstrekker, bijvoorbeeld uw bank, u een betaalpauze geven. In die periode hoeft u geen (of minder) rente en aflossing te betalen voor uw eigenwoningschuld. U kunt een betaalpauze aanvragen, en uw geldverstrekker kan zo’n betaalpauze met u afspreken, tot en met 31 december 2020.

Als u een hypotheek hebt die aan de fiscale aflossingsverplichting moet voldoen, dan heeft een betaalpauze meestal tot gevolg dat u een aflossingsachterstand hebt op 31 december 2020. Of op 31 december 2021 als de 1e termijn van de betaalpauze betrekking heeft op de termijn van januari 2021. Volgens de huidige regels moet deze aflossingsachterstand uiterlijk op 31 december van het volgende jaar zijn ingelopen. Lukt dat niet? Dan blijft u onder voorwaarden recht houden op renteaftrek, als u met uw geldverstrekker een nieuw aflossingsschema afspreekt en dit ingaat op 1 januari 2022. Of op 1 januari 2023 als de 1e termijn van de betaalpauze betrekking heeft op de termijn van januari 2021. Het kabinet heeft echter besloten om een goedkeuring te verlenen, zodat de geldverstrekker samen met u al eerder dan per 1 januari 2022 een nieuw aflossingsschema overeen kan komen. Of eerder dan per 1 januari 2023 als de 1e termijn van de betaalpauze betrekking heeft op de termijn van januari 2021.

Om gebruik te kunnen maken van deze goedkeuring, moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • U meldt u tussen 12 maart en 31 december 2020 bij uw geldverstrekker. Of u hebt u in die periode daar gemeld.
 • U hebt met uw geldverstrekker een betaalpauze afgesproken van maximaal 12 maanden. En deze betaalpauze is door uw geldverstrekker schriftelijk bevestigd.
 • De betaalpauze gaat uiterlijk in op 31 december 2020.
 • Loopt uw hypotheek bijvoorbeeld bij familie, uw bv of een buitenlandse bank? Dan moet u voldoen aan de hierboven genoemde voorwaarden en tevens aan uw geldverstrekker aantonen dat:
  • u een terugval in arbeidsinkomen hebt of redelijkerwijs verwacht van ten minste 20%
  • en deze terugval plaatsvindt over 3 aaneengesloten kalendermaanden, waarbij deze periode aanvangt vanaf 1 maart 2020 tot en met 31 december 2020.

Om te bepalen of sprake is van een terugval vergelijkt u uw arbeidsinkomen uit de hierboven gekozen periode met een kwart van uw arbeidsinkomen in 2019. Of met uw arbeidsinkomen in de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 maart 2020.

bron: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/koopwoning/content/betaalpauze-hypotheekverplichtingen